مزایده ( اموال مستعمل و ضایعات ،انتشارات ، فضای سبز ، امورنقلیه و ترابری )

مزایده  ( اموال مستعمل و ضایعات ،انتشارات ، فضای سبز ، امورنقلیه و ترابری )