اعضاء هیات امنا

مدیرعامل : حبیب جعفری 

-  علی دلاوری

- بهروزمولائی

- مهدی مویدی 

- علیرضا بدرنژاد 

- محمد اوجاقلو 

- حجت اله صادقی

شماره تماس با شرکت تعاونی مصرف کارکنان :  77319329      داخلی : 1853