برنامه و بودجه

مدیر :  دکتر علی شکری نوده با مدرک تحصیلی دکتری مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی 

                                                                            

 

 

رئیس اداره : علی صداقت نوری با مدرک تحصیلی ارشد مدیریت مالی                                                                                                                                                                                  

 

 

 

تلفن مستقیم :   42-77009836        داخلی :  1420

دورنگار :

کدپستی :

آدرس : تهران - بزرگراه شهید بابائی (غرب به شرق) - خروجی حکیمیه - خیابان شهید صدوقی - بلوار وفادار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 

 

  

اهداف این حوزه : 

  • نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی
  •  عملیاتی کردن بودجه بندی علمی در واحد