امور اقتصادی دانش بنیان

مدیر امور اقتصادی دانش بنیان  : دکتر نورالدین بختیاری 

میزان تحصیلات: دکتری

رشته تخصصی: ...

مرتبه دانشگاهی: .....

پست الکترونیک: ....

تلفن مستقیم :                                    داخلی :

دورنگار :

کدپستی :

آدرس : تهران - بزرگراه شهید بابائی (غرب به شرق) - خروجی حکیمیه - خیابان شهید صدوقی - بلوار وفادار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال