اداره حقوق و دستمزد

رییس اداره حقوق و دستمزد :

- حمید قادری 

بامدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری 

                                                                                                                         

همکاران شاغل در این اداره :

  • صدیقه مفرج
  • زهره شیدائی گماسائی 
  • طاهره قرائی 
  •  

شرح وظایف :

-محاسبه حقوق و دستمزد
-محاسبه ماموریت کلیه کارکنان
-تائید فیش های حقوق
-تکمیل مدارک جهت برقراری حقوق
-تائید احکام استخدامی کارکنان جهت محاسبه در سیستم حقوق و دستمزد
-محاسبه کسر جریمه غیبت و تاخیر ورود و خروج از حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی بر اساس اعلام مدیریت منابع انسانی
-مکاتبات اداری مربوط به حقوق با واحدهای مستقر در دانشگاه و سایر سازمانها
-صدور مفاصاحساب جهت افراد انتقالی و بازنشسته و پایان خدمت
-پاسخگویی به سئوالات کارکنان در ارتباط با حقوق و دستمزد
-تهیه گزارشهای مر بوط به حقوق و دستمزد مورد نیاز واحدهای دانشگاه