اداره دفتر داری و صورتهای مالی

رییس اداره دفتر داری و صورتهای مالی 

- افسانه ابوالحسنی

همکاران شاغل در این اداره :

  • حسن آزادی 
  • محمد اوجاقلو

شرح وظایف اداره دفترداری و تنظیم حسابها  

 

 * تهیه و تنظیم صورتهای مالی دانشگاه و بستن حسابها در پایان سال مالی و ارسال نسخ مربوطه به مراجع ذیربط.

 * تهیه صورتحساب نهایی ماهانه پس از انجام اصلاحات. 

 * بررسی مانده اعتبارات و هزینه کرد دانشگاه بین دفاتر مالی این اداره و اداره اعتبارات و اصلاح و رفع مغایرتها.

 * نظارت و کنترل پیش پرداختها و علی الحسابها و پیگیری در جهت تسویه آنها.

 * تهیه و تنظیم فرم های مالیاتی و ارائه آن به اداره مالیات.

 * رفع مغایرتهای بانکی بین صورتحساب بانک و دفاتر مالی و صدور سند اصلاحی.

 * بایگانی و نگهداری کلیه اسناد صادره مدارک موجود در امور مالی.

 * تهیه گزارش کسورات مالیاتی و یا قبوض پرداختی مالیات افراد حقیقی و حقوقی و ارائه آن به اداره مالیات یا افراد ذینفع.