اداره دریافت و پرداخت (اعتبارات)

رییس اداره دریافت و پرداخت (اعتبارات)

- قاسم توکلی

همکاران شاغل در این اداره :

  • اشرف چوبداری
  •   جواد نوری کاخکی 
  • سحر سرخهء

شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت (اعتبارات):

-صدور چک و ثبت آنها در دفاتر بانک.
-پرداخت تنخواه گردان به واحدهای مختلف بر اساس دستور مقام مجاز خرج.
-تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و پی گیری مستمر در مورد واریز پیش پرداختها وعلی الحسابهای جاری و سنواتی و تنخواه گردان واحدها
-حفظ و حراست ازدسته چکها و اوراق بهادار.
-دریافت و نگهداری صورتحسابهای بانکی، اعلامیه ها و ارائه به موقع آنها به اداره دفتر داری و تنظیم حسابها جهت صدور برگه های محاسباتی و تنظیم صورت مغایرت بانکی.
-واگذاری تنخواه گردان پرداخت به اداره کارپردازی و واحدهای دریافت کننده از محل تنخواه گردان حسابداری.

-محاسبه و برآورد اقلام هزینه های قابل پرداخت که براساس احکام و مجوزهای قانونی به مرحله پرداخت رسیده است.