اداره رسیدگی به اسناد

رییس اداره رسیدگی به اسناد :

- فردین شفیع نژاد با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی 

همکاران شاغل در این اداره :

  • کوروش حقیقی 
  •   علی صداقت نوری 

شرح وظایف اداره رسیدگی به اسناد :

-رسیدگی و کنترل کلیه اسناد هزینه و سایر پرداختهای واحدها و مطابقت آنها با قوانین مربوط به منظور اعمال نظارت مالی.
 -مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و تبصره های بودجه سالانه و ضوابط اجرایی بودجه هر سال و رعایت دقیق مفاد آنها در رسیدگی به اسناد و مدارک پرداختها.
-رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه کارپردازی و اعمال نظارت بر تنخواه گردانهای مذکور به دستور ذیحساب.
 -نگهداری آرشیو منظم از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و دستور العملها و بخشنامه های لازم در امر نظارت مالی.
- رعایت قوانین و مقررات مربوط به کسور قانونی و بدهیهای اجرایی و اعمال نظارت برکسر صحیح کسور مذکور.
-تطبیق اسناد هزینه‌های انجام شده با  قوانین و مقررات دولت.
- کنترل اسناد هزینه‌های مربوط به  قراردادها و خریدها.
-رسیدگی به صدور اسناد هزینه‌ها و مطابقت با سرفصل‌های قانونی ذیربط.
- رسیدگی به کلیه احکام کارگزینی.
- رسیدگی به کلیه اسناد هزینه‌های تدارکات و کارپردازی.
- بررسی ورسیدگی لیستهای مربوط به پرداختهای پرسنلی و حقوق و اضافه کار واسناد مربوط به انواع کمکها و فوق العاده ها.
- تهیه پرونده های مربوط به قراردادها، اخذ ضمانتنامه های حسن اجرای تعهدات، پیش پرداخت و مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی.
- بررسی صورت وضعیت های مربوط به قراردادها و تکمیل نمودن مدارک مثبته آنها شامل:اساسنامه شرکت – تغییرات شرکت- اخذ شماره حساب بانکی و رتبه بندی شورایعالی انفورماتیک و گواهی های صلاحیت آنها وسایر مدارکی که جهت پرداخت صورت وضعیت ، قانون معین نموده است.
- رسیدگی به اسناد ماموریتهای گروهی و انفرادی و تطبیق آنها با مواد قانونی و آئین نامه های صادره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری .
- نظارت بر امر تطبیق هزینه های انجام شده و محاسبه بر آورد اقلام هزینه های قابل پرداخت که بر اساس احکام و مجوزهای قانونی به مرحله پرداخت رسیده است.
- نظارت بر محاسبه کسورات از قبیل مالیاتها و مقرری ها و کسورات بازنشستگی و انواع بیمه ها و سایر کسورات دیگر که طبق احکام و مجوزهای قانونی کسر و به مراجع ذیربط پرداخت گردد.
- بررسی مدارک هزینه و مدارک مربوط به مناقصه و ترک مناقصه و انجام سایر کارهایی که از سوی مافوق به اداره رسیدگی و ممیزی ارجاع می گردد.
-اعاده اسناد ناقص و پیگیری آنها جهت رفع  نقص و کنترل مجدد آنها از نظر صحت اسناد پس از رفع موارد نقص.
-انجام سایر اموری که  از طرف اداره کل متبوع ارجاع می گردد.
-ثبت اسناد مالی دردفاتر حسابداری.
-بایگانی  اسناد مالی بانضمام کلیه مستندات.
 -ثبت و بایگانی مکاتبات امور مالی ذیحسابی.
- ثبت و بایگانی اسناد جاری و طرح های عمرانی سازمان.
-تشکیل پرونده جهت پرسنل و بایگانی آن‌ها.
- تشکیل پرونده  پروژه‌های عمرانی مجتمع.
-ارایه پرونده‌ها و اسناد به همکاران امور مالی و دیوان محاسبات و کنترل آن‌ها.