اداره خدمات

رئیس اداره خدمات  :

حمیدرضا خدامی 

مدرک تحصیلی :  لیسانس در رشته تربیت مبلغ قرآن کریم 

همکاران شاغل در این اداره :

  • نجمه حبیبی کلهرودی           پست سازمانی تلفنچی                          تلفن داخلی ......
  •  

شرح وظایف :

1 .     تدوین روشهای انجام کار در امور نظارت بر قراردادهای خدمات نظافتی و نظارت برامورخدماتی

2.     نظارت بر حمل و نقل وسایل و لوازم واحدها

3.     نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان واحدهای تحت پوشش و شرکتهای طرف قرارداد

4.     بازدید از واحدهای تابعه و بررسی امور خدماتی آنان ، کنترل و نظارت بر طبق وضعیت موجود آنان با مفاد قرارداد گزارش عملکرد آنان به مدیر مربوطه

5.     بررسی عملکرد شرکتهای پیمانکار در واحدهای تابعه و گزارش به مدیر مربوطه

6.     ارائه گزارشهای ادواری از عملکرد پیمانکاران و نیروهای تحت پوشش در واحدهای تابعه

7.     بررسی عملکرد شرکت های پیمانکاردر واحد های تابعه و گزارش به مدیر مربوطه

8.     بررسی مکاتبات و در خواستهای ارجاعی مدیر و تهیه پیش نویس در پاسخ مکاتبات واحدهای تابعه و تحت پوشش

9.      تهیه گزارش های لازم جهت ارائه به مقام مافوق

10. انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

11. نظارت بر عملکرد نیروهای خدماتی دانشکده ها و پژوهشکده ها و اماکن اداری

12. نظارت دقیق برای فروش لوازم اسقاطی، مازاد و غیر قابل استفاده

13.نظارت برتوزیع مواد مصرفی جهت دانشکده ها و پردیس های دانشگاهی