اداره دبیرخانه و بایگانی

رئیس اداره دبیرخانه و بایگانی  :

شهرام ظریف خادم 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس در رشته جغرافیا و برنامه ریزی

                                                                                            

همکاران شاغل در این اداره :

  • معصومه رضائی مهر          پست سازمانی مسئول دبیرخانه              تلفن داخلی 1701
  • نرگس زارع                     پست سازمانی کارشناس امور اداری        تلفن داخلی 1704
  • محمد امیری خطیب            پست سازمانی کارشناس امور اداری         تلفن داخلی .....
  • کتی عرب شیرازی             پست سازمانی اپراتور ( ثبت نامه )          تلفن داخلی.....
  • کاظم مسافر                     پست سازمانی متصدی چاپ و تکثیر          تلفن داخلی ....
  • عباسعلی بداغ آبادی            پست سازمانی نامه رسان                      تلفن داخلی .....
  • فاطمه اشراقی                   پست سازمانی اپراتور (تایپ)                 تلفن داخلی .....

پست الکترونیک: ....

تلفن مستقیم :    42-77009836         داخلی :1700

دورنگار :77009848

کدپستی :  1676918353

آدرس : تهران - بزرگراه شهید بابائی (غرب به شرق) - خروجی حکیمیه - خیابان شهید صدوقی - بلوار وفادار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال - دانشکده علوم انسانی - طبقه اول

شرح وظایف

- دریافت و ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره (نامه های پستی ، فکس )

- بررسی های لازم جهت انتخاب دفتر خدمات پستی جهت عقد قرارداد و نظارت بر حسن انجام کاردفتر

- بازبینی وکنترل نامه ها ازجهت ضمائم و پیوست ها، عطف و پیرو، اصلاح ارجاع نامه ها

- اعلام وضعیت نحوه ارسال نامه در سابقه نامه

- دریافت ،ثبت و اندیکس نامه های وارده و ارسال به محل های ارجاعی توسط پست یا نامه رسان .

- دریافت و ثبت نامه های صادره وتفکیک نسخ پاراف و بایگانی و ارسال به محل های مربوطه توسط پست یا نامه رسان .

- تفکیک و توزیع نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها ودعوت نامه ها بین واحدها

- انجام بایگانی کاغذی و بایگانی الکترونیکی

- پاسخ به مراجعین جهت ردیابی نامه های ایشان.

- دریافت نامه های محرمانه مطابق مقررات و اصول و تحویل به حوزه مربوطه

- پیگیری امور اتوماسیون و جوابگویی و رفع مشکل و ارائه راهنمایی حضوری و تلفنی.

- دریافت فکس های الکترونیکی و انجام فکس

- دریافت فکس و ثبت دردبیرخانه و یا ارجاع به همکاران

- ارسال مرسولات از طریق پست پیشتاز، سفارشی، عادی گزارش هزینه های پستی به مدیریت اداری و پشتیبانی و صدور گواهی انجام کار جهت پرداخت .

- ارائه خدمات مربوط به تکثیر سربرگ مکاتبات مورد نیاز دانشگاه

- انجام سایر امورمحوله