اداره کارگزینی

رئیس اداره کارگزینی کارکنان :

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس در رشته مدیریت آموزشی

همکاران شاغل در این اداره :

  • فاطمه ناظم زاده           پست سازمانی کارگزین (مسئول صدور احکام)             تلفن داخلی 1815
  •                                                                                                   تلفن داخلی 1814
  • مژگان یارمحمدی          پست سازمانی کارگزین                                        تلفن داخلی 1812
  • مجید آقاپور                پست سازمانی کارگزین (مسئول حضور وغیاب)           تلفن داخلی 1811
  • کلثوم قزل                 پست سازمانی بایگان                                            تلفن داخلی 1816

 

تلفن مستقیم اداره کارگزینی : 77317930      داخلی رئیس اداره : 1810