شرح وظایف معاون توسعه مدیریت و منابع

به طور کلی فعالیت های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع را می توان درسه بخش فعالیتهای اداری و امور استخدامی، فعالیت های پشتیبانی و فرآینهای مالی خلاصه نمود که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود.

1- تهیه و تنظیم بودجه واحد دانشگاهی، پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها.

2- گسترش واحد دانشگاهی براساس ضوابط تشکیلاتی.

3- ارائه ترازنامه سالیانه شامل صورتهای سود و  زیان.

4- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد دانشگاهی.

5- تهیه به موقع مایحتاج واحد دانشگاهی.

6- انجام امور مربوط به حمل و نقل، خدمات، تدارکات و انبارها.

7- اجرای آیین نامه های اداری و استخدامی.

8- تهیه و تدوین دستورالعملهای لازم اداری و ابلاغ آنها.

9- انجام امور مختلف رفاهی پرسنل.

10- نظارت بر اعمال دقیق مقررات مالی، مالیاتی و معاملاتی.

11- انجام امور مربوط به اداره بودجه وکنترل هزینه ها.

12- تنظیم بودجه مورد نیاز واحد دانشگاهی.