پیام معاون توسعه مدیریت و منابع

" احترام به کلیه پرسنل - اساتید و دانشجویان ، تسریع امور ، شفاف سازی ، آموزش و توانمند سازی پرسنل ، استفاده بهینه از کلیه منابع واحد ، اهمیت بودجه بندی ، استفاده از مدیریت مشارکتی ، تعامل مناسب با کلیه معاونت ها و دانشکده ها ، منابع انسانی و توزیع مناسب نیرو ها و تطابق شغل  و شاغل از جمله اهداف و چشم انداز های اصلی این معاونت می باشد . "