روزهای حضور نماینده بیمه آتیه سازان حافظ و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه

روزهای حضور نماینده بیمه آتیه سازان حافظ و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه

روزهای حضور نماینده بیمه آتیه سازان حافظ و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه
تعداد بازدید:۷۲۳
روزهای حضور نماینده بیمه آتیه سازان حافظ و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه
روزهای حضور نماینده بیمه آتیه سازان حافظ و آدرس مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه

سلام علیکم

بااحترام ، به اطلاع می رساندقراردادبیمه ((تکمیلی آتیه سازان)) حافظ بادبیرخانه هیأت امنای استان تهران نهائی گردیده ومقررشده است که نماینده بیمه فوق الذکرجهت دریافت پرونده های پزشکی درروز های چهارشنبه هرهفته ازساعت 9صبح الی 14بعدازظهردرطبقه همکف دانشکده علوم انسانی حضورداشته باشند، به همین منظورکلیه همکاران مشمول این قراردادمی توانند مدارک پزشکی خودرا که از تاریخ 1399/03/01 هزینه نموده اندتحویل نماینده بیمه آتیه سازان حافظ  نمایند.

درضمن قبل از تحویل مدارک حتماًبه نکات مشروحه پیوست توجه نمایند.

لازم به ذکر است لیست مراکز درمانی طرف قرارداد به صورت فایل pdf  ذیل می باشد.

* اطلاعیه   ------

*لیست بیمارستانها 

*لیست دندانپزشکی 

* مراکز سرپایی


( ۱۵ )

نظر شما :