دستورالعمل تفویض اختیار بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه

دستورالعمل تفویض اختیار بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه

دستورالعمل تفویض اختیار بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه
تعداد بازدید:۲۷۱
دستورالعمل تفویض اختیار بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه
دستورالعمل تفویض اختیار بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه

دستورالعمل تفویض اختیار بازخرید سنوات خدمت کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه 

/file/download/news/1601272308-1.gif

/file/download/news/1601272322-image10355.jpg


نظر شما :