مزایده و مناقصه ( انتشارات ، فضای سبز ، امورنقلیه و ترابری )

مزایده و مناقصه ( انتشارات ، فضای سبز ، امورنقلیه و ترابری )

                                       

 

* آگهی مناقصه عمومی ( امور نگهداری و فضای سبزبه پیمانکاران )  /file/download/page/1571660485-image5252.jpg

* آگهی مناقصه عمومی ( امور نقلیه و ترابری به پیمانکاران ) /file/download/page/1571660558-image5253.jpg

* آگهی مزایده عمومی ( اجاره محل انتشارات دانشکده ها به پیمانکاران ) /file/download/page/1571660584-image5251.jpg

* آگهی مزایده عمومی ( اجاره محل انتشارات دانشکده ها به پیمانکاران ) http://farhikhtegandaily.com/universitynewspaper/2931/6/ تاریخ 98/09/23 

*آگهی مزایده عمومی اجاره محل بوفه دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به پیمانکاران واجد شرایط