اداره هزینه

رییس اداره هزینه :

- فردین شفیع نژاد

همکاران شاغل در این اداره :

  • زهرا لطیفی
  • علی صداقت نوری