اداره امور انبارها

حجت اله صادقی، فوق لیسانس آلودگی و حفاظت محیط زیست

اهم وظایف اداره انبار مرکزی به شرح ذیل می باشد:

1- اجرای سیستم صحیح انبار داری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداری مربوطه.

2- نظارت بر امور مربوط به تحویل و تحول کالا در انبارو

3- مراقبت و نظارت در حفظ میزان متوسط موجودی انبار به نحوی که باعث تراکم و یا کمبود کالا در انبار نگردد.

4- نظارت و شرکت فعال در انبارگردانی سالیانه یا ادواری.

5- شناخت و آشنایی با طبقه بندی مواد گوناگون اعم از شیمیایی، اداری، فنی، وسایل آزمایشگاهی و نحوه چیدن آنها در انبار از لحاظ مکانی، تنظیم درجه حرارت یا برودت و غیره.

6- آشنایی با سیستمها و روشهای طبقه بندی و کد گذاری کالا ها.

7- کنترل موردی هریک از اقلام انبار و مطابقت با کارت انبار و صحت تعداد موجودی در دست.