اداره امور نقلیه

سعید عزالدین، لیسانس جغرافیای انسانی

اهم وظایف اداره ترابری و امور نقلیه به شرح ذیل می باشد:

1- ارائه خدمات موتوری و حمل و نقل به کارکنان و اعضا هیات علمی به منظور انجام خدمات اداری، آموزشی و پژوهشی.

2- ارائه خدمات موتوری در نقل و انتقال کارکنان و اعضای هیات علمی.

3- تنظیم برنامه کار رانندگان و  تعیین محل خدمت و ماموریت و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آنان.

4- تنظیم برنامه کار روزانه خودروهای سرویس دهنده.

5- انجام به موقع سرویس خودروهای واحد و نظارت بر انجام تعمیرات مربوطه.

6- پیش بینی خرید خودروهای مورد نیاز واحد و یا فروش آنها.

7- انجام امور مربوط به وسایل نقلیه از قبیل شماره گذاری، بیمه، پرداخت عوارض و اخذ برگه معاینه فنی.