اداره تدارکات

علی شکری نوده، فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی

اهم وظایف اداره تدارکات به شرح ذیل می باشد:

1- پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه با توجه به افزایش یا کاهش پرسنل و دانشجویان و امکانات مالی واحد.

2- آشنایی با عمده فروشان کالاهای مورد نباز به منظور صرفه جویی در خریدها.

3- اجرای مقررات مربوط به خرید کالا از بازار با توجه به مقررات و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه.

4- تایید اسناد هزینه خدمات انجام شده و کالاهای خریداری شده و ارسال به موقع اسناد به امور مالی جهت تسویه حساب.

5- اقدام به دریافت تنخواه گردان جهت متصدیان تدارکات در حدود مقررات و ضوابط دانشگاه.

6- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشات تهیه شده توسط متصدیان تدارکات و ارجاع آنها به مقام مافوق.

7- تهیه ملزومات مورد نیاز واحد دانشگاهی بر حسب اولویتها و برنامه زمانی با توجه به اعتبارات مصوب و رعایت مقررات.

8- آشنایی با وظایف متصدیان تدارکات و راهنمایی آنان در امور مربوط به خرید کالا جهت دست یابی به بهترین نوع کالا با قیمتهای مناسب.