مدیر امور پشتیبانی

علی دلاوری، لیسانس زبان و ادبیات عرب

اهم وظایف مدیر امور پشتیبانی به شرح ذیل می باشد:

1- نظارت براجرای دقیق دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سازمان مرکزی و حوزه ریاست واحد در خصوص اداره های تدارکات، انبارها، خدمات،نقلیه و پشتیبانی.

2- تایید تنخواه گردانهای درخواستی اداره تدارکات و ارجاع آنها جهت تصویب مقام مافوق.

3- شرکت در جلسات متشکله در حوزه معاونت اداری و مالی بنابه تشخیص مقام مافوق.

4- نظارت بر امر مراقبت و نگهداری و بهره برداری از ساختمانها و تجهیزات عمومی دانشگاه.

5- پیش بینی احتیاجات واحد دانشگاهی اعم از ملزومات اداری، آموزشی، آزمایشگاهی و غیره.

6- نظارت بر تنظیم اسناد واصله از ادارات تحت سرپرستی.

7- نظارت بر حسن انجام امور مربوط به نظافت ابنیه دانشگاه، آشپزخانه، سلف سرویس و امور مخابراتی و برقراری ارتباطات تلفنی.

8- نظارت بر نحوه انعقاد قرارداد با پیمانکاران خدماتی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط پیمانکاران مربوطه.

9- نظارت بر انجام امور مربوط به حمل و نقل، حفظ و نگهداری از وسایل نقلیه.