اداره دبیرخانه

حسین فولاد لو، فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

اهم وظایف اداره دبیرخانه به شرح ذیل می باشد:

1- پاسخگویی به تمامی مراجعین اعم از کارکنان، اعضای هیات علمی، دانشجویان و غیره.

2- نظارت بر ثبت و ارسال به موقع نامه ها، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره از دوایر مختلف.

3- تفکیک و توزیع نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، دستورات کتبی اداری و دعوتنامه ها اعم از صادره و وارده.

4- آسنایی با سیستم مکانیزه ثبت، ورود، خروج وصدور نامه ها و مراسلات اداری.

5- نظارت بر چاپ و تکثیر جزوات و سایر اسناد اداری همچنین توزیع و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه ها.

6- انجام کلیه امور دفتری واحد دانشگاهی تحت نظارت مدیر امور اداری.

7- نظارت وپیگیری گردش مکتبات و حصول اطمینان از برگشت آنها.