اداره کارگزینی

بهروز مولایی، لیسانس مدیریت آموزشی

اهم وظایف اداره کارگزینی به شرح ذیل می باشد:

1- انجام امور استخدام، انتصاب، انتقال، ماموریت، ترفیع، مرخصی، بازنشستگی کارکنان غیر عضو هیات علمی طبق قوانین و مقررات تحت نظارت مدیر امور اداری.

2- امضا پیش نویس کلیه احکام پرسنلی کارکنان با توجه به مقررات مصوب.

3- اجرای تصمیمات متخذه در شورای اداری و مالی و کمیته انظباطی و کمیسیون استخدام.

4- نظارت بر امور رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات لازم به مقامات مافوق.

5- انجام مصاحبه مقدماتی با متقاضیان استخدام و معرفی آنان جهت انجام مصاحبه تخصصی.

6- نظارت بر اجرای دستورالعملها و بخشنامه های داخلی و سازمان مرکزی در ارتباط با امور پرسنلی.

7- تایید پیش نویس نامه های اداری، کسر کار، حضور و غیاب کار کنان و ارجاع آنها به مدیر امور اداری.