معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادی : دکتر شهروز فرجاد                                                             

                                                                                                    

میزان تحصیلات: دکتری

رشته تخصصی: ...

مرتبه دانشگاهی: .....

پست الکترونیک: ....

تلفن مستقیم :  77318186   داخلی : 1460 1461

دورنگار :

کدپستی :

آدرس : تهران - بزرگراه شهید بابائی (غرب به شرق) - خروجی حکیمیه - خیابان شهید صدوقی - بلوار وفادار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال - دانشکده علوم انسانی - طبقه پنجم