معرفی معاونت اداری و مالی و برنامه ریزی

دکتر شهروز فرجاد