اطلاعیه دوم (بیمه آتیه سازان حافظ)

اطلاعیه دوم (بیمه آتیه سازان حافظ)

اطلاعیه دوم (بیمه آتیه سازان حافظ)
تعداد بازدید:۱۱۳
اطلاعیه دوم (بیمه آتیه سازان حافظ)
اطلاعیه دوم (بیمه آتیه سازان حافظ)

اطلاعیه دوم (بیمه آتیه سازان حافظ)

                                                                                       

همکاران محترم ( اساتید / کارکنان )

به اطلاع می رساند افرادی که متقاضی ثبت نام در بیمه آتیه سازان حافظ بوده اند جهت ثبت مشخصات فردی خود و افراد تحت تکفل و امضای فرم مربوطه تا تاریخ 1399/04/09  به آقای مویدی ( اداره بیمه و رفاه ) مراجعه نمایند . 

درصورت عدم مراجعه و امضای فرم مربوطه ثبت نام در بیمه فوق الذکر انجام نمی پذیرد.

درضمن همراه داشتن مشخصات فردی خود و افراد تحت تکفل جهت ثبت نام در فرم ثبت نام الزامی می باشد . لازم به ذکر است افرادی که موفق به ثبت نام نشده اند هم می توانند جهت ثبت نام به آقای مویدی مراجعه نمایند .

مشخصات فردی شامل :

نام و نام خانوادگی                        شماره حساب                  نام پدر

شماره حساب سیبا                      شماره شناسنامه                کدملی

شماره بیمه                              تاریخ تولد

فرم پیوست 


نظر شما :