معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام: شهروز

نام خانوادگی: فرجاد

 ‌ میزان تحصیلات: دکتری

 ‌‌                           رشته تخصصی: ...

   مرتبه دانشگاهی: .....

پست الکترونیک: ....